Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

1
00:03:04,600 --> 00:03:06,600
When I first met you...
2
00:03:07,900 --> 00:03:09,900
Those were like the
days of juice....

3
00:03:11,500 --> 00:03:13,500
Everything was beautiful...

4
00:03:15,400 --> 00:03:17,400
Birds filled the sky ...

5
00:03:23,200 --> 00:03:25,200
a great kindness float
through us...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου